HAPPY KHMER NEW YEAR 2024

✨Happy Khmer New Year 2024 🎇

HADU STORE 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐮𝐩𝐭𝐨 𝟕𝟎% 4000 គូរតម្លៃត្រឹមតែ_4.99$ ប៉ុណ្ណោះ_only 7days🥰

----------------

⚡500បងប្អូនតានដានយកចិត្តដាក់ ឱកាសទិញស្បែកជើងនេះមកដល់ហើយ។

👉បងៗរួសរានរហ័យដៃរហ័យជើងឡើង ទៅរក HaDu-store ផងណា៎។

👉រហ័យបន្តិចឡើងណា របស់មានកំណត់កុំរំលោងចោលប្រយោជ៍អស់ទំនេញផងណា៎!!!!។។

👉មកកាន់ HADU ឥឡូវនេះ ដើម្បីប្រើប្រាស់បានអីវ៉ាន់ល្អ

សូមអថិជនទំនាក់ទំនង Hotline: 070 910 299

Store1: No.51B, St 386, BKK3 - Hotline: 077838632

Store2: No.75B, St 310, BKK2 - Hotline: 0883041549

Store3: No.513, St155,Toul Tompoung 1, - Hotline:0978088180

Store4: No.2A, St 110, Terk Tla - Hotline: 016404303

Store6: No.21, St 217, Stung Meanchey2- Hotline: 061430690

Store7: No. 9IE0, St 139, Baktouk - Hotline: 0976772155